EMC-KKU ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ-งานของเรา | ติดต่อเรา |  



ยินดีต้อนรับสู่

ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
"ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม" ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2540 ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในปี พศ. 2541 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาชน
 

 
   บริการ-งานของเรา

งานด้าน EIA
ศึกษาและจัดทำรายงาน
โครงการที่พักอาศัย, โครงการโรงพยาบาล , โครงการอุตสาหกรรม, โครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรม, โครงการด้านพลังงาน, โรงไฟฟ้า ประเภทต่างๆ, โครงการระบบขนส่ง ก่อสร้างถนน
More ...
งานด้าน EHIA
ศึกษาและจัดทำรายงาน
โครงการทำเหมืองแร่, โครงการนิคมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ, ท่าเทียบเรือ
More ...
งานด้าน SEA,IEE
ศึกษาและจัดทำรายงาน
สำหรับหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์, สำหรับโครงการทุกประเภท
More ...
งานด้าน Monitoring
ดิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ, ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ, วิเคราะห์คุณภาพน้ำ, ตรวจวัดปริมาณความเข้มแสง, ตรวจวัดความสั่นสะเทือน
More ...
 
เกี่ยวกับเรา


จากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อม (มลพิษน้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย) รวมทั้งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อันเนื่องมาจาก การเจริญเติบโตและขยายตัวของชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภค
อ่านต่อ...
ผลงานที่ผ่านมา

งานการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม, งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานวางแผนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), งานที่ปรึกษาและงานบริการด้านวิชาการ, งานวิจัยอื่นๆ
       

       
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ-งานของเรา | ติดต่อเรา
Copyright © 2014 EMC-KKU
ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tags: ที่ปรึกษา EIA : ที่ปรึกษา EHIA : ที่ปรึกษา SEA : ที่ปรึกษา IEE : EIA Approve : EHIA Approve : SEA Approve : IEE Approve :